Wednesday, December 21, 2005

انچه می بینیم شکل واقعی خود نیست

برای بهتر دیدن عکس روی آن کلیک کنید

اگر شما از جایی که نشسته اید به تصویر نگاه کنید تصویر راست یک خانوم آرام و تصویر سمت چپ یه مرد عصبانی را نشان می دهد حالا از روی صندلی خود بلند شوید و 8 قدم عقب بروید حالا دوباره به تصویر نگاه کنید جای این افراد باهم عوض می شود یعنی تصویر سمت راست یک مرد عصبانی و تصویر سمت چپ یه زن آرام را نشان میدهد این تصویر برای اولین بار توسط فلیپ.ج.شینز و آداولیوا از دانشگاه گلاسگو ایجاد شده است این تصویر نشان می دهد همیشه چیزهایی که می بینیم واقعا همان هایی نیستند که وجود دارند معلوم نیست آنها چگونه این تصویر جذاب را ایجاد کرده اند؟
بدون شک این کار در فتو شاپ نیز امکان پذیر نیست

0 comments: