Saturday, June 25, 2005

دکتر احمدی نژاد

1-گفت: مي گويند اگر احمدي نژاد بيايد ، حکومت طالباني راه مي اندازد ؛ اتوبوسهاي مرد و زن را جدا مي کند ، دست کم در آنها پرده مي کشد ، بگير و ببند راه مي افتد و خلاصه مردم حتي در خانه هايشان در امان نخواهند بود .
گفتم پس چرا در طي 16 سال گذشته که احمدي نژاد در دانشگاه استاد دانشجويان دختر و پسر بوده چنين نکرده است؟ چرا در طي چندين سال استانداري در اردبيل کسي از او حکومت طالباني نديده ؟ چرا در اتاق شهردار به روي مرد و زن با هر پوشش و از هر سني باز است ؟ به شايعات ساخته و پرداخته کانون هاي قدرت و ثروت نبايد توجه کرد ...
2-گفت: مي گويند اگر احمدي نژاد بيايد سرمايه دارها را در فشار مي گذارد و درنهايت اقتصاد ايران فلج مي شود.
گفتم اگر يک سرمايه دار با رانت اطلاعاتي و سياسي و فاميلي به ثروت رسيده ، بله حتماً‌ در فشار قرار خواهد گرفت همانطور که در شهرداري تهران دست مفت خوران قطع شد ولي اگر سرمايه دار با تلاش و علم و مديريت در پي ثروت بوده پس دست مريزاد و خسته نباشيد شايسته اوست . مگر سرمايه داران ما همه اهل زدو بند و قانون شکنی هستند؟ محيط امني که از رقابت تبعيض آميز و ناجوانمردانه اقتصادي در امان است گواراي همه مردم خواهد بود . همانگونه که اکنون شهرداري با هزاران پيمانکار کار مي کند . به شايعات ساخته و پرداخته کانون هاي قدرت و ثروت نبايد توجه کرد ...
3-گفت: مي گويند احمدي نژاد شهرداري را سکوي پرتاب خود برای رياست جمهوري کرده است :‌ اينکه خيابانهای تهران را آسفالت کرده و چاله های وحشتناک جاده ها را پوشانده، اينکه به جای باج دادن به سياسيون و احزاب وام ازدواج داده ،‌اينکه به مدارس و مساجد و اماکن ورزشي کمک کرده ، اينکه به دانش آموزان و معلمان بن خريد کتاب داده ، خواسته رأي جمع کند .
گفتم اگر او مي خواست رأي جمع کند مي توانست براي تبليغ خودش با نصب پوستر و تابلوی تبليغاتی، از امکانات شهرداري بهره برداری کند اما چرا او چه در تهران و چه در شهرستانها پائين ترين حجم تبليغات را در ميان ساير نامزدهاي محترم رياست جمهوري داشت؟ درضمن مگر شهرداري يعني فقط رنگ کردن جداول و چمن کاري کردن ، مگر فرهنگ و اجتماع از شهر جداست و مگر شهرداري از سالهاي پيش از احمدي نژاد سازمانهاي فرهنگي نداشته است و مگر جلوگيري از اسرافهاي ميلياردي و صرف آن در خدمت مردم اشکالي دارد ؟ احمدي نزاد بودجه اي که تا قبل از آن به طور غير قانوني صرف احزاب خاص مي شد را خرج مردم کرد. اگر شهردار کمک هايي را که شهرداران قبلي به روزنامه ها و احزاب می کردند ادامه مي داد همه آنها حالا پشت او بودند. به شايعات ساخته و پرداخته کانون هاي قدرت و ثروت نبايد توجه کرد ...
4-گفت: مي گويند احمدي نژاد در قد و قواره رياست جمهوري ايران نيست ، قيافه و پرستيژ ندارد . گفتم مگر مديريت و سلامت و علم را با قيافه و قد و وزن اندازه مي گيرند ؛ مگر ارزش رييس جمهور بسته به قيمت ادکلنهای اوست ؟ قدرت رئيس جمهور وابسته به پشتوانه مردمي اوست. به اندازه کافی شاه و خان و ارباب و رييس داشته ايم، ديگر بس است . دکتر مي خواهد خادم جمهور باشد. به شايعات ساخته و پرداخته کانون هاي قدرت و ثروت نبايد توجه کرد ...
5-گفت: مي گويند احمدي نژاد اسم خودش را رجايي گذاشته يا دست کم خودش را با رجايي مقايسه مي کند . او مي خواهد از اسم رجايي براي رأي جمع کردن استفاده کند .
گفتم دکتر هيچ وقت نگفته من رجايي هستم حتی در فيلم تبليغاتي اش صريحا گفت اينکه مي بينيد بعضي ها مرا با ايشان مقايسه مي کنند بيشتر از آنکه تاييد من باشد اعتراض به شيوه اي است که برخي مسئولان در پشت کردن به روش امثال شهيدرجايي پيش گرفته اند . راستي مگر رجايي را به عنوان الگو معرفي کردن ايرادي دارد ؟ احمدي نژاد مي گويد الگوي من رجايي است هرچند من به گردپاي او هم نمي رسم اما دست کم مي توانم تا آنجا که در توان دارم براي زنده کردن روش فراموش شده رجايي تلاش کنم . به شايعات ساخته و پرداخته کانون هاي قدرت و ثروت نبايد توجه کرد ...
6-گفت: مي گويند احمدي نژاد حقوق شهرداري نمي گيرد و در خانه محقر زندگي مي کند چون رياکار است .
گفتم لابد براي اينکه اهل ريا نباشد مي بايست در کاخ شهردار سابق مستقر مي شد و حقوق ميليوني را بدون آنکه نياز شخصي بدان داشته باشد دريافت مي کرد. مگر غير از اين است که عده اي به بهانه اينکه اسلام با مظاهر دنيا مخالف نيست شيوه کاخ نشيني را بر کوخ نشيني ترجيح دادند . احمدي نژاد مي خواهد به برخي مسئولان که اين بهانه ها را وسيله توجيه رفاه طلبي خويش کرده اند نهيبي زده باشد. به شايعات ساخته و پرداخته کانون هاتي قدرت و ثروت نبايد توجه کرد.
7-گفت: مي گويند هنوز احمدي نژاد نيامده عده اي تندرو بيانيه داده اند که ما مي خواهيم پوشش مردم را درست کنيم و در فلان دانشگاه هم با دانشجويي بخاطر پوشيدن آستين کوتاه برخورد کرده اند . واي به روزي که احمدي نژاد بيايد
گفتم ، احمدي نژاد در سابقه کاري خود هيچ نشاني از تندروي و حرکت بي منطق ندارد بلکه مردم از هر قشر و با هر پوششي ، هرچه از او ديده اند رفق و مدارا و خدمتگزار است ؛ اينکه درست در مرحله دوم انتخابات عده اي با حرکتهاي خشن مي خواهند چهره او را تخريب کنند عجيب نيست ؟ ‌ در اين که اين حرکت را مخالفان دکترسازماندهي کرده اند شک نبايد کرد. به شايعات ساخته و پرداخته کانون هاي قدرت و ثروت نبايد توجه کرد...
8-گفت: مي گويند چرا آقاي هاشمي اين همه تخريب مي شود و با پخش شبنامه و سي دي و ... اين همه در حق او بي انصافي مي کنند .
گفتم نقد منصفانه نسبت به سياستگذاري غلط چه سياست احمدي نژاد باشد چه سياست آقاي هاشمي حق مردم و کارشناسان و از ملاکهاي آزادي بيان و ميزان مردمي بودن حاکمان است . اما احمدي نژاد و طرفداران او نه از تخريب ايشان و نه هيچ کس ديگرخشنود نيستند اما اين تخريبها چه ربطي به احمدي نژاد دارد؟! وابسته کردن اين تخريبها به حاميان دکتر خود بزرگترين تخريب است. آيا مي توان منکر شد که تخريب هايي که بر ضد دکتر صورت گرفته است چندين برابر تخريب هاي ساير کانديداها بوده است؟ به شايعات ساخته و پرداخته کانون هاتي قدرت و ثروت نبايد توجه کرد ...
9- گفت پس می گويي چه کنم؟
گفتم هوشيار باش. همين. بي شک کسانی که خود را در آستانه محروم شدن از رانتهای اقتصادی می بينند حاضرند براي باقی ماندن در قدرت دست به هر اقدام ناشايستي بزنند و هر شايعه اي را ترويج کنند. به شايعات ساخته و پرداخته کانون هاتي قدرت و ثروت نبايد توجه کرد
-----------------------------------------------------
پیروزی دکتر محمود احمدی نژاد را در انتخابات تبریک می گویم

0 comments: