Monday, March 07, 2005

امضا شناسی

1کسانی که به طرف عقربهاي ساعت امضاء مي‌كنند انسان‌هاي منطقي هستند . 2ـ كساني كه بر عكس عقربه‌هاي ساعت امضاء مي‌كنند دير منطق را قبول مي‌كنند و بيشتر غير منطقي هستند. 3ـ كساني كه از خطوط عمودي استفاده مي‌كنند لجاجت و پافشاري در امور دارند. 4ـ كساني كه از خطوط افقي استفاده مي‌كنند انسان‌هاي منظّم هستند. 5ـ كساني ك با فشار امضاء مي‌كنند در كودكي سختي كشيده‌اند. 6ـ كساني كه پيچيده امضاء مي‌كنند شكّاك هستند . 7ـ كساني كه در امضاي خود اسم و فاميل مي‌نويسند خودشان را در فاميل برتر مي‌دانند. 8ـ كساني كه در امضاي خود فاميل مي‌نويسند داراي منزلت هستند. 9ـ كساني كه اسمشان را مي‌نويسند و روي اسمشان خط مي‌زنند شخصيت خود را نشناخته‌اند . 10ـ كساني كه به حالت دايره و بيضي امضاء مي‌كنند ، كساني هستند كه مي‌خواهند به قله برسند

0 comments: