Friday, July 07, 2006

Googlunaplexپایگاه فضایی گوگل به نام

در قسمت شغل گوگل دنبال کسی است تا در این مرکز فضایی گوگل در ماه به جستجو بپردازد همچنین توضیحاتی در باره این مرکز داده است

گوگل قصد دارد در بهار2007 به جستجو بپردازد و برنامه های را پیاده کند نقشه هایی را برای ساختن این مرکز طراحی کرده است

این مرکز توانایی جا دادان 35 مهندس 27000 سرور کوچک و ارزان دو پزشک ویک سر آشپز را دارد

در این مرکز همه چیز با توجه به شرایط فضایی طراحی شده واز ابزار جدید و شرایط و قاعده های متفاوت استفاده خواهد شد که باعث سهولت دربسیاری از کارها می شود

همچنین در مورد زندگی جدید در آینده و فناوری های و اکتشافات جدید خبر داده برای مثال گفته

مواد مذاب و سنگهای اتشین را جمع آوری میکنند و با آب دریا مخلوط و با انجام اعمال شیمیایی تبدیل به اکسیژن برای زندگی می کنند

و در آخرم در مورد شرایط افراد گفته

comments:

Anonymous said...
12:19 PM
 

سلام
امیدوارم این مطلب گوگل رو جدی نگرفته باشی! آخه چند سال پیش به عنوان دروغ سیزده مطرحش کرده بود
موفق باشی