Sunday, March 19, 2006

بازهم فیلتر بلاگ رولینگ

یه چند وقت بود بلاگ رولینگ و باز کرده بودن اما مثل اینکه دوباره فیلتر شده
الهی از این دنیا خیر نبینین
فعلا باید بریم سراغ بلاگ گرد

0 comments: