Friday, March 10, 2006

درختها رو باید بکاریم یا قطع کنیم؟

خیلی جالبه روز درختکاری شهرداری به هر شهروند نهال رایگان می داد و همه رو تشویق می کرد به درختکاری و از این حرفا فکر کنم یادش رفته بود چند وقت پیش شبانه درختای لویزان رو قطع کرده بود فاجعه به بار آورده بود ما که سر در نیاوردیم شما از کار اینا سر در آوردین بگین ----------------------------------------------------------------------------------- راستی امروز استقلال پیروزی بازی دارن ساعت 3 مثل همیشه قلعه نوعی عین شیر وایستاده آری هانم عددی نیست

0 comments: